BEC初级考试词汇精练7

来源:网络 2019-01-27

找出一个与题前中文意思相同的单词.

1. 撒 a.pour b.halt c.scorn d.sprinkle

2. 枯萎 a.rub b.utter c.wither d.resort

3. 贸易 a.commerce b.industry c.finance d.freight

4. 诅咒 a.release b.curse c.blame d.pray

5. 传教 a.utter b.mention c.preach d.affect

1. 正确答案:d 选项翻译:a.倾吐b.停止不前c.轻蒽d.撒

2. 正确答案:c 选项翻译:a.摩,擦b.说出c.枯萎d.经常去

3. 正确答案:a 选项翻译:a.商业b.产业c.经济d.货物

4. 正确答案:b 选项翻译:a.释放b.祖咒c.责备d.祈祷

5. 正确答案:c 选项翻译:a.说出b.提起c.传教d.影响
相关文章